Mises à jour

Tijdelijk probleem bevestigingsmails

Beste bezoeker,

We hebben even een probleem met het versturen van de bevestigingsmails bij het ondertekenen van petities. We hebben de mails maar ze geraken even niet verstuurd.

Onze techneut is druk bezig dit zo snel mogelijk op te lossen, vanaf dit opgelost geraakt zullen alle mails verstuurd worden.

Bedankt voor uw geduld!

-Het petitie.be-team

03-03-2021

Derde update : antwoord van de petitionaris aan UNIA (20/1/2022)

Geachte,

Dank voor uw antwoord. Ik waardeer ten zeerste dat uw instelling zich inzet voor de bescherming van de democratische basisrechten in deze gezondheidscrisis, doch kan niet akkoord gaan met door u gegeven uitleg en motivering die de daden van de heer ROUSSEAU zouden rechtvaardigen.

Ik informeer u vooraf dat ik sinds 22 jaar werkzaam ben als jurist met specialisatie inzake strafrecht en strafprocesrecht.

+En savoir plus...

De klacht die ik tot uw diensten richtte met betrekking tot de stigmatiserende en m.i. strafbare uitspraken van de heer ROUSSEAU is allerminst gesteund op subjectieve gevoelens van onrechtvaardigheid maar voorafgegaan door het nodige juridische opzoekwerk en gesteund op objectieve, door de wet bepaalde criteria.

De vrije meningsuiting waarnaar u verwijst en die een onaantastbaar grondbeginsel vormt binnen ons democratisch bestel is inderdaad niet absoluut maar wordt beperkt door o.a. discriminerende uitspraken tegenover bepaalde personen of groepen.

Een uitspraak als "Laat ongevaccineerden nergens meer binnen" op sociale media en in de nationale pers valt m.i. wel degelijk onder het aanzetten tot discriminatie zoals bedoeld in art. 22, 3° van de Antidiscriminatiewet (W. 10 mei 2007) jo. art. 444 Sw. en de internationale mensenrechtenverdragen (EVRM/BUPO). U leest hieronder waarom.

Art. 22, 3° van de Antidiscriminatiewet bepaalt - ter herinnering - het volgende : Met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van vijftig euro tot duizend euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft : (...) 3° hij die in een van de in artikel 444 van het Strafwetboek bedoelde omstandigheden aanzet tot discriminatie of tot segregatie jegens een groep, een gemeenschap of de leden ervan, wegens een van de beschermde criteria, en dit, zelfs buiten de in artikel 5 bedoelde domeinen;

Art. 444 van het Strafwetboek bepaalt het volgende : De schuldige wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van zesentwintig [euro] tot tweehonderd [euro], wanneer de tenlasteleggingen geschieden : (...) Hetzij door geschriften, al dan niet gedrukt, door prenten of zinnebeelden, die aangeplakt, verspreid of verkocht, te koop geboden of openlijk tentoongesteld worden; Hetzij ten slotte door geschriften, die niet openbaar gemaakt, maar aan verscheidene personen toegestuurd of meegedeeld worden.

Alle constitutieve bestanddelen van het misdrijf zijn in casu aanwezig :

 • "in één van de in artikel 444 Strafwetboek bedoelde omstandigheden" : het publiekelijk karakter van de uitspraken staat vast; het gaat in casu niet om louter gedachten maar om uitspraken die via openbare geschriften werden verspreid. (cfr. art. 444 , vierde lid, Sw.)

 • "aanzetten tot" : de publieke oproep van de heer ROUSSEAU tot het uitsluiten (en dus discrimineren) van niet-gevaccineerde personen door hen "nergens meer toe te laten" (cfr. art. 5 §1 1° Antidiscriminatiewet) betreft overduidelijk een vorm van aanzetten van openbare dienstverleners tot discriminerend gedrag ten aanzien van bepaalde personen of groepen d.w.z. de ongelijke behandeling van bepaalde personen of groepen die op geen enkele manier kan worden verantwoord.

 • (indirecte) discriminatie : zijnde de ongelijke behandeling op grond van persoonlijke kenmerken en die niet kan worden verantwoord op grond van objectieve criteria (cfr. art. 4, 9° Antidiscriminatiewet). Art. 11 van de Grondwet bepaalt : "Het genot van de rechten en vrijheden aan de Belgen toegekend moet zonder discriminatie verzekerd worden. Te dien einde waarborgen de wet en het decreet inzonderheid de rechten en vrijheden van de ideologische en filosofische minderheden."

 • "jegens een groep, een gemeenschap of de leden ervan" : in casu gericht tegen mensen die zich, gebruik makend van hun zelfbeschikkingsrecht en recht op fysieke integriteit, niet wensen te laten vaccineren.

 • beschermd criterium : de uitspraken van de heer ROUSSEAU gebeurden op grond van één van de door de Antidiscriminatiewet beschermde criteria te weten : 'de huidige of toekomstige gezondheidstoestand dan wel een fysieke of genetische eigenschap'. De vaccinatiestatus en de vrije keuze om zich al dan niet te laten vaccineren vallen ontegensprekelijk onder deze notie. Deze formulering vinden we overigens ook terug in de basiswet van uw instelling. Artikel 2, eerste lid en tweede lid, eerste zin, van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding bepaalt :" Het Centrum heeft als opdracht het bevorderen van de gelijkheid van kansen en het bestrijden van elke vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur op grond van : 1° nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming; 2° seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, fortuin, leeftijd, geloof of levensbeschouwing, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, politieke overtuiging, fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst.

 • ("zelfs buiten de in artikel 5 bedoelde domeinen" : deze zinsnede benadrukt de extensieve interpretatie die dient te worden gegeven aan de context waarin de discriminatie plaatsvond.)

Op grond van al deze elementen ben ik bijgevolg van oordeel dat er in hoofde van de heer ROUSSEAU overduidelijk sprake is van een misdrijf bestaande uit de schending van minstens art. 22, 3° Antidiscriminatiewet die als uitzondering van toepassing is op het principe van de vrije meninsguiting.

De 'kwaadwillige intentie' waarvan u gewag maakt in uw bericht (en die overigens van toepassing is op alle opzettelijke misdrijven) blijkt uit de herhaaldelijke stigmatiserende berichten die de heer ROUSSEAU de afgelopen maanden de wereld instuurde en waarbij hij niet-gevaccineerde burgers publiekelijk stigmatiseert en wil uitgesloten zien van alle aspecten van de samenleving, hetgeen onaanvaardbaar is. Dergelijke daden zijn strafbaar naar de geest en naar de letter van het Strafwetboek. NB : Graag had ik de referenties ontvangen van de Europese en Belgische rechtspraak waarvan u gewag maakt, teneinde deze te kunnen analyseren.

Tot slot wens ik u te informeren over het feit dat eveneens een nationale petitie werd gelanceerd teneinde het ontslag en de rechterlijke sanctionering (o.a. de ontzetting uit de burgerlijke en politieke rechten) van de heer ROUSSEAU te eisen op grond van deze strafbare feiten. De resultaten van deze petitie zullen, in tijden waarin er een duidelijke politieke tendens is tot uitbreiding van de strafbaarheid van alle haat- en discriminatiemisdrijven (sensu lato), voor passend gevolg worden overgemaakt aan de bevoegde rechterlijke instanties, en ter informatie aan de Belgische politieke organen en aan uw instelling. Ongeacht de juridische waarheid van deze kwestie dient immers ook rekening te worden gehouden met het - onmiskenbare - publieke draagvlak hieromtrent.

Met beleefde groet,

Tweede update : antwoord van UNIA aan de petitionaris

Mevrouw, Mijnheer,

Wij ontvingen uw melding over de uitspraken van Conner Rousseau in het artikel 'Laat ongevaccineerden nergens meer binnen' gepubliceerd in De Standaard, waarvoor dank.

De uitspraak van Conner Rousseau is voor velen schokkend, verontrustend en/of kwetsend overgekomen. Het uiten van een mening, ook al is ze schokkend, verontrustend of kwetsend, is evenwel een basisrecht in een democratische samenleving.

+En savoir plus...

Zowel het Europees Hof voor de Rechten van de Mens als het Grondwettelijk Hof oordeelden dat dit binnen de wettelijke grenzen van de vrije meningsuiting blijft. Niet meer toegelaten is het in het openbaar aanzetten (opstoken, oproepen) tot discriminatie, segregatie, haat en/of geweld. Hierbij moet evenwel een kwaadwillige intentie aanwezig zijn. Meer informatie over de grenzen van de vrije meningsuiting kan u terugvinden op onze website.

Unia blijft erover waken dat de mensenrechten worden beschermd tijdens deze gezondheidscrisis. Er werd binnen Unia een specifieke COVID-werkgroep opgericht die hierrond structureel werkt. Op onze website kan u een overzicht vinden van de adviezen en standpunten van Unia betreffende COVID-19, waaronder een advies dat specifiek betrekking heeft op de toegang tot goederen en diensten en een advies dat specifiek betrekking heeft op de arbeidsmarkt.

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en danken u nogmaals voor uw melding.

Met beleefde groet,

Eerste update

Dank aan alle ondertekenaars van deze petitie ! Op nog geen 24 uur tijd werden maar liefst +/- 1500 handtekeningen verzameld en hopelijk blijft dit aantal groeien de komende dagen en weken. De resultaten van deze petitie zullen worden overgemaakt aan de bevoegde rechterlijke instanties, de verschillende parlementen, Vooruit en ter ondersteuning van de klacht tegen de heer ROUSSEAU die op 18.1.22 werd ingediend bij UNIA..

Petitie werd ingeleverd aan Stadsdienst Parkeren en Mobiliteit

Hartelijk dank iedereen voor ondertekening. De dienst Parkeren en Mobiliteit Stad ANTWERPEN heeft toegezegd de Woonerf straat beschilderingen op te frissen en waar ze ontbreken worden ze toegevoegd. Bovendien is er beloofd te kijken naar de verkeersveiligheid en te bekijken of er snelheidsremende maatregelen kunnen worden toegepast zonder daarbij de toegankelijkheid voor brandweer en nooddiensten in het gedrang te brengen. Laten we met zijn allen hopen dat dit snel wordt uitgevoerd..

Meer nadelen dan voordelen.

1) De afgeschafte buslijnen zorgen er voor dat de oudere bevolking die moeilijk te been is en geen auto (meer) heeft, geen boodschappen meer kan doen zónder een dure taxi te huren. De schepen van mobiliteit legt zijn persoonlijke lockdown op.

2) Er zullen mensen sterven die dringend naar de spoedafdeling van het ziekenhuis moeten, omdat ze dit in normale omstandigheden op 5 minuten kunnen, maar dankzij de verplichte (x- km.) omleidingen en bijhorende kruispunten, files, wachttijden enz (dodelijk) tijdverlies zullen hebben.

+En savoir plus...

Neemt de schepen van mobiliteit voor deze slachtoffers zijn verantwoordelijkheid op?

3) Mensen die gaan werken of huiswaarts keren lijden sowieso tijdverlies door de grote uitbreiding van de reeds bestaande files tijdens de spitsuren én de irritante omleidingen. Is dit geen 'pestgedrag' van de schepen van mobiliteit t.o.v. de mensen die nu al na een ganse dag werken gestresseerd in de files moeten aanschuiven?

4) Zelf mantelzorgers enz. krijgen na expliciete aanvraag geen doorrij- vergunning van de schepen van mobiliteit waardoor hen de snelle toegang tot de hulpbehoevende wordt verboden...Héél sociaal hoor!

5) Brave voetgangers moeten aan kruispunten 'verplicht' op een knopje duwen om te mogen oversteken (groen krijgen). Doen ze dit niet, dan moeten ze van de schepen van mobiliteit 'voor straf' een aantal minuten langer wachten!

6) Een 'stukje' twee- richtingen fietspad aanleggen op levensgevaarlijk kruispunt waar duizenden (schoolgaande) kinderen enz. dagelijks risico's lopen op accidenten. Is dit geen reden om te 'twijfelen' over het soort 'intelligente' logica van de schepen van mobiliteit (op vlak van veiligheid en toekomstgericht denken).

7) Er is de volgende 'intelligente' stelling: Langs de ene kant verkondigd de schepen van mobiliteit de 'strijd' om het autoverkeer uit het stadscentrum te bannen en langs de andere kant creëert deze schepen in het centrum 'betalende parkings' waardoor de auto's 'verplicht' worden om in de stadskern te rijden! ? Is 'betalen' hier de hoogste prioriteit?

PS: De volledige stadskern een snelheidsbeperking van 30km/u opleggen zónder bijkomend onlogisch geklungel was voldoende om de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren.

Er moet meer aandacht gegeven worden aan het parkeren van auto's die gedeeltelijk over of op het voetpad en zebrapaden staan. In 'bepaalde omgevingen' wordt dit 'gedoogd' door de schepen van mobiliteit, waardoor voetgangers en mensen met kinderwagens, rolstoelen enz. verplicht worden om af te wijken of over de rijbaan te gaan. De schepen van mobiliteit werd er zélf al meermaals op gewezen zich aan deze hinderlijke overtredingen te bezondigen (foto's). Acht deze schepen zich 'onschendbaar'?

Circulatieplannen

Beste mensen. we hebben gehoord dat de circulatieplannen van de stad niet geheel duidelijk zijn en we zetten deze graag op een rijtje:

 • Abingdonstraat: Enkel voetganger, fietser

 • Adolf Daensplein / Sint-Jansplein Herinrichting

 • Breedstraat Enkel bus, voetganger, fietser

 • Brugsken Enkele richting

 • Collegestraat / Paul Snoekstraat Voetgangersgebied

 • Driegaaienstraat Enkele richting

 • Goudenregenlaan Enkel bus, voetganger, fietser

 • Grote Markt Voetgangersgebied

 • Hazewindstraat Verder onderzoek

 • Hendrik Heymanplein Herinrichting

 • Hoveniersstraat Enkele richting

 • Kolenventerstraat Enkel voetganger, fietser

 • Kroonmolenstraat Voetgangersgebied

 • Lamstraat Enkele richting

 • Lodewijk De Meesterstraat Enkele richting

 • Peter Benoitstraat Enkele richting

 • Schoolstraat Enkele richting

 • Sint-Antoniusstraat Enkele richting

 • Sint-Jansstraat Enkele richting

 • Tereken Enkele richting

 • Wagenmakerstraat Enkel voetganger, fietser

 • Walburgstraat / Grote Peperstraat / Kleine Peperstraat Voetgangersgebied

De website van de circulatieplannen vind je op https://wijkcirculatie.sint-niklaas.be/.

Bedankt!

Als je getekend hebt, vergeet dan niet te bevestigen met het e-mailadres dat je opgaf. We hebben gemerkt dat de bevestigingsmail vaak in je spamfolder terecht komt.

+En savoir plus...

Als we een krachtig signaal willen sturen, kunnen we best ook petities tekenen en verspreiden die meer bereik hebben. Dit is er zo één: https://secure.avaaz.org/communitypetitions/en/ministervanonderwijsbenweytslaatonzekinderen_ademen/?fpla&fbclid=IwAR0l3Dc7D3Dr441X2IRLUCwopuMDhCzqfZnmLOhQOJnXpQXgM25Q0qcEOEw

Samen geven we een sterk signaal!

Steun van de krant

Dag allemaal, De krant Het nieuwsblad en GVA steunt ons in deze actie en heeft ook een artikel geplaatst. Hieronder de link : https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20211119_98610559 .