U, de petitionaris
Interpreter symbol a

Billijke tarieven voor prestaties vertalers en tolken in strafzaken

392 ondertekeningen

Verzoek tot grondige herziening van het ontwerp van KB tot vaststelling van tarief prestaties vertalers en tolken in strafzaken. De in het ontwerp van KB voorgestelde tarieven blijven nog steeds ondermaats in vergelijking met de gangbare tarieven in de privésector én met de tarieven voor beëdigd vertalers en tolken in een buurland met een vergelijkbare levensstandaard.


Tarifs justes pour les prestations des traducteurs et interprètes en matière répressive

Requête d’une révision approfondie du projet d'A.R. fixant le tarif des prestations des traducteurs et interprètes en matière répressive. Les tarifs proposés dans le projet d'A.R. sont toujours bien en deçà des tarifs en vigueur dans le secteur privé et des tarifs des traducteurs et interprètes assermentés dans un pays voisin jouissant d'un niveau de vie comparable.

Petitie

Wij

Beëdigde vertalers en tolken optredend in strafzaken, alsook vertegenwoordigers van vorderende instanties die voor hun (dagelijkse) werking beroep doen op de diensten van beëdigd vertalers en tolken


Nous

traducteurs et interprètes jurés intervenant en matière répressive ainsi que les représentants des instances requérantes, qui, pour pouvoir assurer leur propre fonctionnement , font appel quotidiennement aux services des traducteurs et interprètes jurés

 

constateren

 • Uit het ontwerp van KB blijkt dat men tolken in strafzaken enkel nog zal vergoeden voor de eigenlijke tolkprestatie, en dat de wachttijd voorafgaand aan een opdracht en tussen meerdere opdrachten op dezelfde locatie gewoon niet zou worden vergoed. M.a.w. de tolk zal zich volledig belangeloos ter beschikking moeten houden tot aan de aanvang van een (volgend) verhoor of van een (volgende) rechtszaak.
 • De in het ontwerp van KB voorgestelde tarieven blijven nog steeds ondermaats in vergelijking met de gangbare tarieven in de privésector én met de tarieven voor beëdigd vertalers en tolken in een buurland met een vergelijkbare levensstandaard: Duitsland, met minimum 70 euro/u voor tolken en minimum 1,55 euro/regel voor vertalers.
  • In het ontwerp van KB wordt het dubbel tarief voor dringende en voor technische/complexe vertalingen afgeschaft, alsook voor tolkprestaties in het weekend. Verder wordt het dubbel tarief voor tolkprestaties tijdens werkdagen beperkt tot prestaties geleverd tussen 22 uur en 6 uur.
 • In het ontwerp van KB is er geen sprake van een jaarlijkse indexaanpassing.
 • In het ontwerp van KB worden een beëdigd vertaler en een beëdigd tolk die opdrachten vervullen in strafzaken nog altijd niet erkend als ware zelfstandige ondernemers, aangezien men het gebruik van een prestatiefiche wil invoeren, en facturen enkel betwist zullen kunnen worden bij de Raad van State.
 • Beëdigd vertalers en tolken werden altijd al stiefmoederlijk behandeld, zonder statuut, met laattijdige betalingen en totale willekeur bij de honorering van de prestaties tot gevolg. Het beloofde statuut, gekoppeld aan de wet op het nationaal register, die over iets meer dan een jaar van kracht zou moeten worden, dreigt met de tarieven en voorwaarden uit het ontwerp van KB een maat voor niets te worden. Terwijl de omzetting van de Europese richtlijnen betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures en betreffende de rechten van slachtoffers juist meer kwaliteit en middelen vereisen, is het duidelijk dat de overheid enkel wil besparen en geen oog heeft voor de toegenomen en nog toenemende behoefte aan vertalers en tolken in strafzaken. Vertalers en tolken mogen niet de dupe zijn van de gevolgen van de Belgische taalwetgeving, de omzetting van Europese richtlijnen die mee door België zijn tot stand gekomen, de internationalisering van de misdaad en de onmiskenbare toename van het aantal afluistermaatregelen, zeker nu in tijden van terreurdreiging. De kwaliteit van het vertaal- en tolkwerk in strafzaken is van elementair belang in een moderne rechtstaat, om te verzekeren dat de normen die zijn vervat in het EVRM en de rechtspraak van het EHRM te Straatsburg, volledig worden nageleefd.

constatons que:

 • il ressort du projet d'A.R. que les interprètes en matière répressive ne seront plus indemnisés que sur la base de leur seule prestation en tant qu'interprètes. Le temps d'attente précédant une mission et entre plusieurs missions au même endroit ne sera plus indemnisé. Autrement dit, l'interprète devra se tenir bénévolement à entière disposition jusqu'au début de l'audience ou de l'affaire suivante.
 • Les tarifs proposés dans le projet d'A.R. sont toujours bien en deçà des tarifs en vigueur dans le secteur privé et des tarifs des traducteurs et interprètes assermentés dans un pays voisin jouissant d'un niveau de vie comparable : l'Allemagne, qui propose minimum 70 euros/h pour les interprètes et minimum 1,55 euros/ligne pour les traducteurs.
 • Dans le projet d'A.R., la double tarification pour les traductions techniques/complexes disparaît, ainsi que pour les prestations du week-end des interprètes. La double tarification pour les prestations de soir et de nuit des interprètes les jours ouvrables se limite à présent aux prestations effectuées entre 22 heures et 6 heures.
 • Le projet d'A.R. ne prévoit pas d'adaptation annuelle de l'index.
 • Dans le projet d'A.R., un traducteur juré et un interprète assermenté qui effectuent des missions en matière répressive ne sont toujours pas reconnus comme des entrepreneurs/professionnels indépendants, étant donné que l'on veut introduire l'usage d'une fiche de prestation et que les factures pourront uniquement être contestées au Conseil d'Etat.
 • Les traducteurs et interprètes assermentés ont de tout temps été traités de manière impitoyable, sans statut, avec des retards de paiement et, en corollaire, le choix tout à fait aléatoire du paiement des prestations. Le statut promis, lié à la loi sur le registre national qui devrait être en vigueur depuis plus d'un an, est menacé par les tarifs et conditions proposés dans le projet d'A.R. Alors que la transposition des directives européennes relatives au droit de faire appel à un interprète ou à un traducteur dans les procédures judiciaires et aux droits des victimes exige justement une qualité et des moyens accrus, il est clair que les autorités ont pour seul but de faire des économies et ne tiennent pas compte du besoin accru et sans cesse croissant de traducteurs et d'interprètes en matière répressive. Les traducteurs et les interprètes ne peuvent pas être dupes des conséquences de la législation linguistique belge, de la transposition des directives européennes en Belgique, de l'internationalisation des délits et de l'augmentation indéniable du nombre d'écoutes téléphoniques, surtout aujourd'hui, en ces temps de menace terroriste. La qualité du travail de traduction et d'interprétation en matière répressive est essentielle dans un état de droit moderne, pour assurer que les normes présentes dans le TEDH et le jugement de la CEDH à Strasbourg soient complètement respectés.

 

en verzoeken

 • We vragen een volwaardig statuut en een doorgedreven professionalisering van onze sector, gekoppeld aan een correcte vergoeding voor het intellectueel beroep dat we uitoefenen, aan een voldoende hoog en leefbaar eenheidstarief voor alle talen, zowel voor schriftelijk vertaalwerk als voor tolkwerk verricht in strafzaken.
 • We eisen dat tolken in strafzaken doorlopend vergoed worden vanaf het tijdstip van aankomst op de plaats van de opdracht, zoals afgesproken bij de aanvaarding van de opdracht, en zolang hun opdracht loopt en zij zich ter beschikking dienen te houden voor de lopende of een aansluitende opdracht op dezelfde locatie.
 • We eisen een billijke minimumvergoeding per tolkopdracht en per vertaalopdracht.
 • We eisen een voldoende stimulerende toeslag voor dringende, technische/complexe vertalingen, alsook voor tolkprestaties geleverd in het weekend en tussen 20 uur en 8 uur.
 • We eisen een faire annulatievergoeding wanneer een opdracht buiten onze wil niet kan doorgaan en deze minder dan 48 u voor de aanvang ervan wordt afgezegd.
 • We eisen dat de jaarlijkse indexaanpassing wordt opgenomen in het KB.
 • We eisen de mogelijkheid om onze facturen te betwisten zoals andere zelfstandige ondernemers.
 • We vragen dat de federale regering haar verantwoordelijkheid neemt ter vrijwaring van het recht op een eerlijk proces, de mensenrechten, de rechten van de slachtoffers en de EU-maatregelen voor misdaadbestrijding, en de nodige middelen hiervoor wil vrijmaken. Enkel een fair en toereikend vergoedingssysteem kan immers verhinderen dat ervaren beëdigde vertalers en tolken in strafzaken massaal zullen afhaken. Bij onaantrekkelijke arbeidsvoorwaarden zullen jonge en opgeleide vertalers en tolken bovendien onvoldoende enthousiasme vertonen om opdrachten in deze sector aan te nemen.

Requérons :

 • Un statut à part entière et une professionnalisation de notre secteur, contre une rémunération correcte pour la profession intellectuelle que nous exerçons, un tarif unique suffisamment élevé et acceptable pour toutes les langues, tant pour le travail de traduction (écrit) que pour les interprétations en matière répressive.
 • que les interprètes en matière répressive soient rémunérés dès le moment de leur arrivée sur le lieu de la mission, tel que convenu lors de l'acceptation de la mission, et tant que leur mission est en cours et qu'ils doivent se tenir à disposition pour la mission suivante au même endroit.
 • une indemnité minimale par mission d'interprétation et par mission de traduction.
 • une augmentation suffisamment motivante pour les traductions urgentes, techniques ou complexes ainsi que pour les prestations d'interprétation effectuées le week-end et entre 20 heures et 8 heures.
 • une indemnité d'annulation correcte lorsqu'une mission ne peut avoir lieu, indépendamment de notre volonté, et est annulée moins de 48 h avant le début de la mission.
 • que l'adaptation annuelle de l'index soit reprise dans l'A.R.
 • la possibilité de contester nos factures comme les autres entrepreneurs indépendants.
 • que le gouvernement fédéral prenne ses responsabilités afin de préserver le droit à un procès équitable, les droits de l'homme, les droits des victimes et les mesures européennes de lutte contre la criminalité et qu'il libère les moyens nécessaires en ce sens. Seul un système de rémunération équitable et satisfaisant pourra en effet empêcher que des traducteurs et interprètes jurés expérimentés en matière répressive abandonnent massivement la profession. En cas de conditions de travail ingrates, les jeunes diplômés en traduction et en interprétation ne se sentiront en outre pas suffisamment motivés à accepter des missions dans ce secteur.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Regering 
Petitieloket:
Einddatum:
03-02-2016 
Status:
Ingetrokken 
Organisatie:
BBVT-UPTIA 
Website:


Geschiedenis

Ondertekeningen