You, the petitioner

Updates

Zevende update : petitie gesloten

Met 6.414 handtekeningen werd deze petitie gesloten. Ik wens alle ondertekenaars van harte te bedanken voor hun steun en hoop dat deze petitie de gerechtelijke en politieke instanties zal aanzetten om de gepaste sancties te treffen tegen het discriminerende en strafbare gedrag van de heer Rousseau.

+Read more...

Samen staan we sterk

Zesde update : klacht ingediend bij parket

Vandaag, 25.2.2022, werd door de petitionaris een klacht ingediend bij de procureur des Konings van het parket Oost- Vlaanderen, afdeling Dendermonde tegen de heer ROUSSEAU, samen met de resultaten van de petitie (6.408 handtekeningen)..

Vijfde update : UNIA opent dan toch een dossier tegen Rousseau.

Nadat de petitionaris een volledig juridisch onderbouwd antwoord stuurde aan Unia (zie derde update) en ingevolge de klacht van meer dan 500 andere burgers bij UNIA, werd een dossier geopend tegen de heer Rousseau wegens discriminerende uitspraken. To be continued ...

link naar het artikel .

Enkele persoonlijke ervaringen met 'onschendbaren'

Als reëel slachtoffer van mensen met een 'onschendbaar' statuut getuig ik hier van enkele ervaringen die duidelijk maken dat dit statuut vrijgeleide geeft voor misdadigers om ongestoord criminaliteiten te mogen plegen.

Voorbeeld: Bij de NMBS werd ik als 'contractuele' 5 jaar lang fysisch en administratief gepest waardoor mijn gezondheid achteruit ging, levensbedreigende aanslagen door collegae moest ondergaan, administratief werd gepest door de bazen via rapport vervalsing, schriftvervalsing en afpersing van handtekeningen, mijn gezin financieel werd geraakt, en tot aan mijn pensioen moest verder teren op een werkloosheidsvergoeding. De aangestelde 'vertrouwenspersonen' ( arbeidsgeneesheer, ombudsman, preventieadviseur, bedrijfsleider ) deden telkens alsof hun neus bloedde als ik hierover klachten neerlegde.

+Read more...

Integendeel... ze steunden elkaar in de pesterijtactieken. Zelf de doodsbedreigingen (ook met een pistool in mijn zijde geduwd) deden ze af met "dat zijn maar spelletjes" De vertegenwoordigers van de spoorvakbonden speelden het pestspel mee! Al die pesters hadden één gemene rode draad die hen verbindt, en dat is dat ze het statuut hadden verkregen van 'onschendbare' (vaste benoeming) waardoor het niet meer mogelijk was hen te ontslaan voor hun alledaagse criminaliteiten (diefstallen, schriftvervalsingen, slecht uitgevoerde opdrachten, dronkenschap enz).

Als ik al die 'onschendbare' vertrouwenspersonen individueel (arbeidsgeneesheer, vakbonden, preventieadviseur enz.) de vraag stelde waarom ze mij niet wilden helpen na klachten, kreeg ik van hén steevast het zelfde antwoord.

"wij mogen u, als 'contractuele' niet helpen, want als we u helpen bestaat de kans dat we bij 'hogerhand' punten verliezen waardoor we premies kunnen verliezen en misschien een slechtere job kunnen krijgen. We worden immers allemaal betaalt door de NMBS!"

Ik werd letterlijk buiten gepest door jaloerse collegae en via rapportvervalsing en schriftvervalsing door 'de bazen' én de passieve pesterij door de 'vertrouwenspersonen'. Tegen dit onrecht ging ik in het verweer bij de arbeidsrechtbank, en zowel in eerste aanleg als in beroep werd de NMBS (met haar resem advocaten) vrijgesproken van pesterijen en onwettig ontslag. Nochtans had ik een stapel bewijzen van schriftvervalsing en rapportvervalsing voorgelegd. Antwoord van de rechter die bijgestaan werd door iemand van het openbaar ministerie. "jij zal je klacht (9 bladzijden) over die pesterijen volgens mij niet gemeend hebben!" en "Je mag nog een stapel bewijzen voorleggen van 1 meter dik... daar hoeven wij ons niets van aan te trekken !" en "Een werkgever mag je altijd ontslaan als je niet past in zijn filosofie betreft de werking van zijn bedrijf!"

Nogmaals: De machtsmisbruikende medewerkers van rechtbanken, overheidsbedrijven, politiek zijn allemaal verbonden via de rode draad van 'onschendbaarheid' en hierdoor houden ze bij criminele feiten duidelijk elkaar "een beschermende hand boven het hoofd". Het is ook duidelijk dat er in de Belgische grondwet wél sprake is van 'scheiding der machten', maar dat dit enkel op papier staat en dat 'de machten' elkaar beschermen via het statuut van 'onschendbaarheid'! Trouwens... waarom mogen politici enkel mensen zijn die rechten gestudeerd hebben, advocaten, rechters, juristen enz.? Waarom geen 'gewone' mensen? Juist! er is géén scheiding der machten omdat de politiek verweven zit in 'justitie'!

Omdat ik niet mee wilde spelen met het spel van corruptie, diefstal, schriftvervalsing enz. kreeg ik dus ook geen kans op een vaste benoeming lees... onschendbaar statuut.

Een klein deel van dit spel der machtsmisbruikende 'onschendbaren' heb ik naar waarheid (met bewijsstukken) gepubliceerd in een boek van 330 bladzijden dat 'gratis' te vinden, lezen, en downloaden is op mijn website.

Het boek noemt "De pesters van het spoor" en is te vinden op 'www.spandel.be'

Het is meteen het voorbeeld van een bewijs dat 'onschendbaarheid' een vrijgeleide is voor crimineel gedrag. Dit soort 'openbaring' wordt niet geapprecieerd door 'de Belgische overheid' die graag alles in de media censureert, maar omwille van het feit dat het een privé website is, hierop géén censuur kan toepassen.

Getekend Marc Spandel.

Vierde update : censuur op Facebook

De link naar deze petitie, die reeds op tientallen facebook-pagina's werd geplaatst en gedeeld, blijkt meermaals bewust inactief te zijn gezet door de beheerders of op vraag van ... (?).

+Read more...

Het wordt duidelijk warm onder sommigen hun voeten maar het zal ondergetekende sowieso niet tegenhouden om door te zetten en Conner Rousseau ter verantwoording te laten roepen voor de bevoegde rechterlijke en politieke instanties.

Derde update : antwoord van de petitionaris aan UNIA (20/1/2022)

Geachte,

Dank voor uw antwoord. Ik waardeer ten zeerste dat uw instelling zich inzet voor de bescherming van de democratische basisrechten in deze gezondheidscrisis, doch kan niet akkoord gaan met door u gegeven uitleg en motivering die de daden van de heer ROUSSEAU zouden rechtvaardigen.

Ik informeer u vooraf dat ik sinds 22 jaar werkzaam ben als jurist met specialisatie inzake strafrecht en strafprocesrecht.

+Read more...

De klacht die ik tot uw diensten richtte met betrekking tot de stigmatiserende en m.i. strafbare uitspraken van de heer ROUSSEAU is allerminst gesteund op subjectieve gevoelens van onrechtvaardigheid maar voorafgegaan door het nodige juridische opzoekwerk en gesteund op objectieve, door de wet bepaalde criteria.

De vrije meningsuiting waarnaar u verwijst en die een onaantastbaar grondbeginsel vormt binnen ons democratisch bestel is inderdaad niet absoluut maar wordt beperkt door o.a. discriminerende uitspraken tegenover bepaalde personen of groepen.

Een uitspraak als "Laat ongevaccineerden nergens meer binnen" op sociale media en in de nationale pers valt m.i. wel degelijk onder het aanzetten tot discriminatie zoals bedoeld in art. 22, 3° van de Antidiscriminatiewet (W. 10 mei 2007) jo. art. 444 Sw. en de internationale mensenrechtenverdragen (EVRM/BUPO). U leest hieronder waarom.

Art. 22, 3° van de Antidiscriminatiewet bepaalt - ter herinnering - het volgende : Met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van vijftig euro tot duizend euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft : (...) 3° hij die in een van de in artikel 444 van het Strafwetboek bedoelde omstandigheden aanzet tot discriminatie of tot segregatie jegens een groep, een gemeenschap of de leden ervan, wegens een van de beschermde criteria, en dit, zelfs buiten de in artikel 5 bedoelde domeinen;

Art. 444 van het Strafwetboek bepaalt het volgende : De schuldige wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van zesentwintig [euro] tot tweehonderd [euro], wanneer de tenlasteleggingen geschieden : (...) Hetzij door geschriften, al dan niet gedrukt, door prenten of zinnebeelden, die aangeplakt, verspreid of verkocht, te koop geboden of openlijk tentoongesteld worden; Hetzij ten slotte door geschriften, die niet openbaar gemaakt, maar aan verscheidene personen toegestuurd of meegedeeld worden.

Alle constitutieve bestanddelen van het misdrijf zijn in casu aanwezig :

  • "in één van de in artikel 444 Strafwetboek bedoelde omstandigheden" : het publiekelijk karakter van de uitspraken staat vast; het gaat in casu niet om louter gedachten maar om uitspraken die via openbare geschriften werden verspreid. (cfr. art. 444 , vierde lid, Sw.)

  • "aanzetten tot" : de publieke oproep van de heer ROUSSEAU tot het uitsluiten (en dus discrimineren) van niet-gevaccineerde personen door hen "nergens meer toe te laten" (cfr. art. 5 §1 1° Antidiscriminatiewet) betreft overduidelijk een vorm van aanzetten van openbare dienstverleners tot discriminerend gedrag ten aanzien van bepaalde personen of groepen d.w.z. de ongelijke behandeling van bepaalde personen of groepen die op geen enkele manier kan worden verantwoord.

  • (indirecte) discriminatie : zijnde de ongelijke behandeling op grond van persoonlijke kenmerken en die niet kan worden verantwoord op grond van objectieve criteria (cfr. art. 4, 9° Antidiscriminatiewet). Art. 11 van de Grondwet bepaalt : "Het genot van de rechten en vrijheden aan de Belgen toegekend moet zonder discriminatie verzekerd worden. Te dien einde waarborgen de wet en het decreet inzonderheid de rechten en vrijheden van de ideologische en filosofische minderheden."

  • "jegens een groep, een gemeenschap of de leden ervan" : in casu gericht tegen mensen die zich, gebruik makend van hun zelfbeschikkingsrecht en recht op fysieke integriteit, niet wensen te laten vaccineren.

  • beschermd criterium : de uitspraken van de heer ROUSSEAU gebeurden op grond van één van de door de Antidiscriminatiewet beschermde criteria te weten : 'de huidige of toekomstige gezondheidstoestand dan wel een fysieke of genetische eigenschap'. De vaccinatiestatus en de vrije keuze om zich al dan niet te laten vaccineren vallen ontegensprekelijk onder deze notie. Deze formulering vinden we overigens ook terug in de basiswet van uw instelling. Artikel 2, eerste lid en tweede lid, eerste zin, van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding bepaalt :" Het Centrum heeft als opdracht het bevorderen van de gelijkheid van kansen en het bestrijden van elke vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur op grond van : 1° nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming; 2° seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, fortuin, leeftijd, geloof of levensbeschouwing, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, politieke overtuiging, fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst.

  • ("zelfs buiten de in artikel 5 bedoelde domeinen" : deze zinsnede benadrukt de extensieve interpretatie die dient te worden gegeven aan de context waarin de discriminatie plaatsvond.)

Op grond van al deze elementen ben ik bijgevolg van oordeel dat er in hoofde van de heer ROUSSEAU overduidelijk sprake is van een misdrijf bestaande uit de schending van minstens art. 22, 3° Antidiscriminatiewet die als uitzondering van toepassing is op het principe van de vrije meninsguiting.

De 'kwaadwillige intentie' waarvan u gewag maakt in uw bericht (en die overigens van toepassing is op alle opzettelijke misdrijven) blijkt uit de herhaaldelijke stigmatiserende berichten die de heer ROUSSEAU de afgelopen maanden de wereld instuurde en waarbij hij niet-gevaccineerde burgers publiekelijk stigmatiseert en wil uitgesloten zien van alle aspecten van de samenleving, hetgeen onaanvaardbaar is. Dergelijke daden zijn strafbaar naar de geest en naar de letter van het Strafwetboek. NB : Graag had ik de referenties ontvangen van de Europese en Belgische rechtspraak waarvan u gewag maakt, teneinde deze te kunnen analyseren.

Tot slot wens ik u te informeren over het feit dat eveneens een nationale petitie werd gelanceerd teneinde het ontslag en de rechterlijke sanctionering (o.a. de ontzetting uit de burgerlijke en politieke rechten) van de heer ROUSSEAU te eisen op grond van deze strafbare feiten. De resultaten van deze petitie zullen, in tijden waarin er een duidelijke politieke tendens is tot uitbreiding van de strafbaarheid van alle haat- en discriminatiemisdrijven (sensu lato), voor passend gevolg worden overgemaakt aan de bevoegde rechterlijke instanties, en ter informatie aan de Belgische politieke organen en aan uw instelling. Ongeacht de juridische waarheid van deze kwestie dient immers ook rekening te worden gehouden met het - onmiskenbare - publieke draagvlak hieromtrent.

Met beleefde groet,

Tweede update : antwoord van UNIA aan de petitionaris

Mevrouw, Mijnheer,

Wij ontvingen uw melding over de uitspraken van Conner Rousseau in het artikel 'Laat ongevaccineerden nergens meer binnen' gepubliceerd in De Standaard, waarvoor dank.

De uitspraak van Conner Rousseau is voor velen schokkend, verontrustend en/of kwetsend overgekomen. Het uiten van een mening, ook al is ze schokkend, verontrustend of kwetsend, is evenwel een basisrecht in een democratische samenleving.

+Read more...

Zowel het Europees Hof voor de Rechten van de Mens als het Grondwettelijk Hof oordeelden dat dit binnen de wettelijke grenzen van de vrije meningsuiting blijft. Niet meer toegelaten is het in het openbaar aanzetten (opstoken, oproepen) tot discriminatie, segregatie, haat en/of geweld. Hierbij moet evenwel een kwaadwillige intentie aanwezig zijn. Meer informatie over de grenzen van de vrije meningsuiting kan u terugvinden op onze website.

Unia blijft erover waken dat de mensenrechten worden beschermd tijdens deze gezondheidscrisis. Er werd binnen Unia een specifieke COVID-werkgroep opgericht die hierrond structureel werkt. Op onze website kan u een overzicht vinden van de adviezen en standpunten van Unia betreffende COVID-19, waaronder een advies dat specifiek betrekking heeft op de toegang tot goederen en diensten en een advies dat specifiek betrekking heeft op de arbeidsmarkt.

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en danken u nogmaals voor uw melding.

Met beleefde groet,

Eerste update

Dank aan alle ondertekenaars van deze petitie ! Op nog geen 24 uur tijd werden maar liefst +/- 1500 handtekeningen verzameld en hopelijk blijft dit aantal groeien de komende dagen en weken. De resultaten van deze petitie zullen worden overgemaakt aan de bevoegde rechterlijke instanties, de verschillende parlementen, Vooruit en ter ondersteuning van de klacht tegen de heer ROUSSEAU die op 18.1.22 werd ingediend bij UNIA..